Monthly Archives: March 2015

การออกแบบที่ดีให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์

ในการออกเว็บไซต์นั้นโดยคนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้เป็นหลัก ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ประเภทใด ล้วนแต่มีการวางแผนเพื่อการออกแบบ เว็บไซต์ที่คล้ายๆกัน ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการข้อเท็จจริง เมื่อเข้าชมแล้วจะพยายามค้นหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ต้องการ เว็บไซต์ที่ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะทาให้ผู้เข้าชมยอมรับเว็บไซต์โดยง่าย เช่น ข้อมูลเพื่อการศึกษาจะให้ข้อมูลด้าน การศึกษาอย่างชัดเจน ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาหรือผู้สนในในการศึกษาหลากหลาย สาขาวิชา เป็นต้น การกาหนดวัตถุประสงค์เว็บไซต์ที่ชัดเจนก่อนการสร้างเว็บไซต์ จะทาให้ผู้สร้างเว็บไซต์ มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์จะประสบผลสาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ คาถามแรกในการตั้งวัตถุประสงค์ คือ ทำไมต้องการสร้างเว็บไซต์นี้ วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการสร้างเว็บไซต์เพื่อ – เพื่อให้บริการ – เพื่อขายสินค้า – เพื่อแสดงข้อมูลในหัวข้อต่างๆ – เพื่อประกาศหรือประชาสัมพันธ์ – เพื่อแนะนาตัวเอง(เจ้าของเว็บไซต์) – เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน – เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่มีความเฉพาะเจาะจง … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off on การออกแบบที่ดีให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์