ระบบการทำงานของเจ้า แคตตาไลติค คอนเวอร์เตอร์ Catalytic converter

Threeway Catalysts นับเป็น แคตตาไลติค ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ใน แคตตาไลติค ประเภทนี้จะบำบัดก๊าซพิษทั้งสามชนิดนี้ ได้แก่ CO HC และ NOx ไปพร้อมๆกัน นั่นคือที่มาของชื่อ Threeway Catalysts นั่นเอง การทำงานของ แคตตาไลติค นี้ไม่ต้องการอากาศเพิ่มเติมจากภายนอก จึงไม่ต้องมีที่ปั้มอากาศ แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่า อัตราส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิง จะต้องมีค่าใกล้เคียงกับ Stoichiometric A/F Ratio และ A/F Ratio ในขณะเครื่องยนต์ทำงาน จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 0.05

เงื่อนไขการใช้งาน แคตตาไลติค คอนเวอร์เตอร์ Catalytic converter

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของ แคตตาไลติค ในการออกแบบปริมาตรของ แคตตาไลติค จะต้องใหญ่พอที่จะรองรับอัตราการไหลของ ไอเสีย ได้ รวมทั้งอุณหภูมิ การแผ่รังสี และการเป็นพิษ กล่าวคือไอเสียจะมีเวลาพอในการกระจายเข้าไปในช่องว่างของ แคตตาไลติค และถูกปรับเปลี่ยน เรียกเวลานี้ว่า Residence Time ถ้าปริมาตรของ แคตตาไลติค น้อยเกินไป CO HC และ NOx จะไหลผ่าน แคตตาไลติค ออกไปได้เลย จะเรียกอัตราการไหลของ ไอเสีย ว่า Space Velocity ซึ่งเป็นปริมาณของ ไอเสีย ที่ถูกปรับเปลี่ยนต่อ 1 ชม.

แคตตาไลติค จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้งกับยานพาหนะ โดย แคตตาไลติค ควรติดตั้งอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์มากที่สุด เพื่อความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยน และควรมีอุณหภูมิขณะใช้งานประมาน 375-600 องศาเซลเซียส ไม่ควรเกิน 815 องศาเซลเซียส

อัตราการกินน้ำมันเครื่อง ของเครื่องยนต์ ควรมีน้อยที่สุด หรือไม่เกิน 0.12 ลิตรต่อระยะทางวิ่ง 1,000 กิโลเมตร เนื่องจากสารฟอสฟอรัสที่สะสมอยู่ที่ผิว แคตตาไลติค จะทำให้ประสิทธิภาพของ แคตตาไลติค ลดลง

Air fuel Ratio ก็เป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน CO HC และ NOx ซึ่งสามารถควบคุมได้จากระบบควบคุม ซึ่ง A/F Ratio ควรจะมีค่าใกล้ Stoichiometry มากที่สุดหรือไม่ควรเกิน 0.5 หรือมากกว่าค่า Stoichiometry

 

 

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.